zamknij i przejdź do strony głównej

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1 informujemy, iż:

 • ADMINISTRATOR DANYCH:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Zawoi,  34 – 231 Juszczyn 542 B

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Martę Musiał, z którą może się Pan /Pani kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
          a) adres poczty elektronicznej: ochronadanych.psoni@gmail.com
          b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA:
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych, wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi Administratora.
 • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 • Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w szczególności są:
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.2159 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

 

 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcami Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka będą  podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty przetwarzające dane wyłącznie zgodnie                z poleceniami administratora: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.  
                 Dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji                           w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
c) usunięcia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda,
h) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

            Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka może być wymogiem:
a) ustawowym,
b) umownym,
Warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, Administrator nie będzie mógł zawrzeć takiej umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie   podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowany/-a.

 

                                                    

 
OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY
34-231 Juszczyn 542b
tel/fax 33/87715 10
e-mail: orew.juszczyn@psoni.org.pl
Konto Stowarzyszenia: Bank Spółdzielczy Jordanów O/Zawoja 07 8799 0001 0020 0200 0534 0001

ilość odwiedzin: 101663, dzisiaj: 56